zorgvisie

. Onze school onderschrijft in zijn zorgvisie de principes van het handelingsgericht werken als uitgangspunt voor de uitvoering van zijn zorgbeleid. 
  Het handelingsgericht werken stelt de onderwijsbehoeften van het kind centraal en steunt op de volgende zeven uitgangspunten:

- Onderwijs-en ondersteuningsbehoeften
- afstemming en wisselwerking
- de leerkracht doet ertoe
- positieve aspecten
- in constructieve samenwerking
- doelgericht
- systematisch en transparant

De klasleerkracht tracht zijn klas uit te bouwen tot een krachtige leeromgeving en houdt zoveel mogelijk rekening met het ontwikkelingstempo,
de individuele mogelijkheden en de achtergrond van elke kleuter/leerling. 

We vinden het zeer belangrijk dat de kinderen en de leerkrachten zich goed voelen, zodat ze optimaal kunnen functioneren.
"Zich goed voelen" betekent spontaan kunnen zijn, zich niet afsluiten maar open staan en zichzelf kunnen zijn,
in een klasgroep waar iedereen zich met elkaar verbonden voelt. De klastitularis is de eerste om problemen vast te stellen en ze te signaleren.
Hij/zij gaat na hoe die problemen kunnen worden opgelost. Hij/zij is immers het best vertrouwd met de mogelijkheden van de leerling.
Deze uitgangspunten zijn cruciaal in elke fase van het zorgcontinuüm. De zorgpiramide beschrijft aan de hand van vier fasen welke stappen te volgen zijn
bij het opvolgen en bij de aanpak van zorgvragen op school:

Fase 0: Brede basiszorg

Krachtige leeromgeving
Krachtige leeromgevingen zijn leersituaties die sterk uitdagend zijn. Ze bevatten veel doe-activiteiten, probleemsituaties die aangepast zijn
aan het niveau van het kind of leerrijke inhouden.
Bij zulke leeromgevingen voelen kinderen zich maximaal betrokken. Krachtige leeromgevingen kenmerken zich door enkele didactische principes:

    

 

-We houden zoveel mogelijk rekening met het ontwikkelingstempo, de individuele mogelijkheden en de achtergrond van elke leerling/kleuter.
- We leggen de lat hoog voor iedereen en houden rekening met de competenties van de leerlingen/ kleuters door te differentiëren naar tempo of doel.
-Kinderen zijn erg gevoelig voor de sfeer in de klas. Ze hebben nood aan een warme, veilige en geborgen omgeving en moeten zich goed voelen om optimaal te functioneren.
 We creëren een leeromgeving waarin alle leerlingen zich welbevinden.
- De leerkracht werkt planmatig maar laat voldoende ruimte om af te wijken en in spelen op wat leerlingen/kleuters inbrengen.
- We bieden een rijke ondersteuning aan door gepaste werk -en groeperingsvormen te kiezen, horizontale en verticale verbanden te leggen tussen de leerstofonderdelen
  en de kinderen te laten samenwerken.
-Meer dan ooit vinden we het belangrijk dat er wordt geleerd in overleg met elkaar en met respect voor anderen.
- Er is een wisselwerking tussen de school, de ouders en externe diensten.

De zorgleerkracht kan intern ondersteuning geven. Team teaching biedt veel mogelijkheden tot differentiatie en je creëert meer leerkansen voor de kinderen.
Het gaat erom dat je twee of meer leerkrachten  tegelijk verantwoordelijk maakt voor één (grote) klasgroep.
We werken doelgericht en afhankelijk van de doelen werken we best individueel, in homogene of heterogene groepjes of klassikaal.

De zorgcoördinator heeft regelmatig overleg met de klasleerkrachten betreffende de leerlingen/kleuters. Dit zijn enkele taken van de zorgcoördinator:
- Ondersteuning bieden aan de leerkrachten die zorgvragen hebben rond bepaalde kinderen, onderwijsmethodes, leerproblemen,…
- Aanreiken van aangepaste materialen die in de klas gebruikt kunnen worden bij leerlingen die meer uitdaging nodig hebben en/of  bij leerstoornissen bv. bij dyslexie, dyscalculie, …
- Aanreiken van informatie omtrent een moeilijkheid waarmee een leerling/kleuter te maken heeft.
- Informatie doorgeven over bestaande begeleidingsplannen.

Fase 1: Verhoogde zorg

Als de ontwikkeling van een leerling/kleuter niet vlot verloopt, ondanks het creëren van een krachtige leeromgeving en de afstemming op de behoefte van de leerling,
bespreken we tijdens het zorgteam welke stappen we samen zetten om het ontwikkelingsproces een stimulans te geven.

Fase 2: Uitbreiding van de zorg

Als blijkt dat de schoolinterne expertise ontoereikend is om de leerling/kleuter verder te brengen in zijn ontwikkeling, bespreken we de noden van die leerling op het MDO.

Fase 3: Overstap naar een andere school op maat

De inspanningen die we als school doen om de nodige zorg voor een leerling/kleuter te realiseren, hebben niet altijd het gewenste resultaat:
de leerling/kleuter functioneert niet beter, voelt zich nog steeds niet helemaal goed op school, de ontwikkeling stagneert, ….
In zo'n situatie vinden we dat het advies voor een overstap naar een andere school zich opdringt. Het gaat om een school die beter kan inspelen op de specifieke behoeften van de leerling.

Samen met het CLB begeleiden en ondersteunen we, als team, de ouders en de leerling/kleuter. Zij worden hoe dan ook betrokken.
De brugfiguur, de zorgcoördinator, de directeur en de CLB-medewerker bespreken samen met hen welke school over de nodige expertise en aangepaste setting beschikt om de leerling/kleuter optimale ontplooiingskansen te bieden. We leggen contact met scholen die daaraan kunnen beantwoorden.